Zbyt wolna transformacja energetyczna

Wyliczenia ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) podkreśla, że ​​ograniczenie ocieplenia się klimatu do nie więcej niż 1,5°C w porównaniu do epoki przedindustrialnej jest kluczowe dla przyszłych pokoleń i dla ochrony zasobów naturalnych Ziemi. W tym celu należy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do zera do roku 2050. Jednak transformacja energetyczna (czyli zmiana źródeł i sposobów produkcji energii w kierunku bardziej zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska) to zadanie na wiele dziesięcioleci. Postęp w zakresie odnawialnych źródeł energii jest jednak wciąż zbyt wolny.

Postęp gna – czyżby?

W ciągu ostatnich 46 lat, udział paliw kopalnych w globalnych źródłach energii spadł o zaledwie 6%, podczas gdy udział odnawialnych źródeł energii wzrósł jedynie o 2%. Co więcej, wiele sektorów gospodarki wciąż polega na paliwach kopalnych, takich jak przemysł, transport i produkcja energii. Obecnie brak jest niewęglowych nośników energii, które mogłyby zastąpić paliwa kopalne na masową skalę i w krótkim czasie.

Przyczyny zbyt wolnej transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna jest kluczowa dla walki ze zmianami klimatycznymi. Jednakże, postęp w tym zakresie jest wciąż zbyt wolny, co utrudnia osiągnięcie celów klimatycznych. Poniżej kilka przyczyn takiego stanu rzeczy.

Dominacja paliw kopalnych

Jednym z największych wyzwań w transformacji energetycznej jest dominacja paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, w globalnym miksie energetycznym. Paliwa te stanowią około 80% światowego zapotrzebowania na energię i powodują wytwarzanie dużych ilości gazów cieplarnianych, co przyczynia się do zmian klimatycznych. Paliwa kopalne są nadal tanie i dostępne, co sprawia, że ​​inwestycje w odnawialne źródła energii są trudne do usprawiedliwienia ekonomicznie.

Brak infrastruktury

Innym poważnym problemem jest brak infrastruktury, która umożliwiłaby łatwe i skuteczne wytwarzanie i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych. W wielu przypadkach, linie przesyłowe i sieci elektroenergetyczne są zbyt słabe lub nie są odpowiednio rozwinięte, aby przenosić energię wytworzoną przez odnawialne źródła energii.

Ponadto, w niektórych regionach, np. na obszarach wiejskich lub na odległych wyspach, brakuje infrastruktury do produkcji energii z odnawialnych źródeł. W takich przypadkach, konieczne jest zainwestowanie w nową infrastrukturę, co jest czasochłonne i kosztowne.

Brak jednolitej polityki i regulacji

Brak jednolitej polityki i regulacji stanowi kolejną przeszkodę w transformacji energetycznej. Wiele krajów ma różne podejścia do regulacji i polityki energetycznej, co utrudnia koordynację działań na szczeblu globalnym.

W niektórych przypadkach, polityka energetyczna bywa oparta na interesach korporacyjnych i partyjnych, a nie na potrzebach społeczeństwa i środowiska. W takim przypadku, zmiana w kierunku bardziej zrównoważonych źródeł energii wymagałaby znacznych reform politycznych i regulacyjnych, które mogą być trudne do osiągnięcia.

Opór ze strony przemysłu

Przeszkodą w transformacji energetycznej jest także opór ze strony niektórych sektorów przemysłu. Wynika on między innymi z wymienionego wcześniej braku alternatyw dla węglowych nośników energii. Branże, takie jak przemysł wydobywczy, produkcyjny i transportowy, są szczególnie zależne od paliw kopalnych i mogą czuć się zagrożone przez wprowadzenie zmian w kierunku bardziej zrównoważonych źródeł energii.

W niektórych przypadkach, firmy te podejmują działania, aby utrudnić rozwój sektora odnawialnego, w tym poprzez lobbystów i kampanie PR. W pewnym stopniu trudno im się dziwić, transformacje mają to do siebie, że niestety dużo muszą zniszczyć zanim wprowadzą zmiany. Tym bardziej gdy potrzeba rewolucji jest pilna. W niektórych krajach, sektory te mają duży wpływ na politykę, co utrudnia wprowadzenie zmian.

Wszystko jest możliwe

Trzeba jednak pamiętać, że transformacja energetyczna nie jest niemożliwa. Bardzo wiele krajów i firm na całym świecie podejmuje już od dawna kroki w kierunku zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa, słoneczna czy geotermalna, oraz niskoemisyjnej energetyki jądrowej. Rozwijane są również nowe technologie, takie jak magazynowanie energii, silniki wodorowe czy elektryczne, które zbliżają nas do Świata mniej zależnego od paliw kopalnych.

Transformacja energetyczna to zadanie, które wymaga współpracy różnych sektorów gospodarki, rządów i społeczeństw. Jednakże, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, optymalizacja procesów produkcyjnych, modernizacja infrastruktury i rozwój nowych technologii są niezbędne dla osiągnięcia celów klimatycznych, takich jak te wskazywane przez ONZ. Pozostaje tylko działać dalej i obserwować rozwój wydarzeń.

@patoekologia

Projekt realizowany w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii.

4 | PF 🤙 | errata: MS ✨ 17.02.2023 00:30